D.C.'s 'Shadow Senator': Change Washington Redskins Name to Washington Senators