Economist, Obama Supporter Says White House Has No Economic Plan