Greek Legal Analysis: Alexi Giannoulias, Draft Dodger