Senators Who Opposed Obama on Syria tell President to Get Tough on Iran